เมนูหลัก
 
 


ทัวร์ลี่เจียง แชงกรีล่า 16,900 บาท จาก กทม.เครื่องบิน - 4 วัน 3 คืน
  • รหัสทัวร์
    :  LJS4
  • ระยะเวลา
    :  4 วัน 3 คืน (8 มื้อ)
วันที่ออกเดินทางปี 2563
เดือนเมษายน 3-6 (วันจักรี) , 10-13 , 11-14, 12-15 (วันสงกรานต์) ,16-19, 23-26, 30เม.ย.-3พค.
เดือนพฤษภาคม 1-4 (วันแรงงาน) , 3-6(วันฉัตรมงคล) , 7-10 (วันวิสาขบูชา) , 14-17 , 21-23 ,28-31
เดือนมิถุนายน 1 – 4 (วันเฉลิมฯพระราชินี) , 26 - 29
เดือนกรกฎาคม 4-7 (วันอาสาฬหบูชา) ,5-8 (วันเข้าพรรษา) , 25-28 (วันเฉลิมฯ ร.10)

รายการเดินทางโดยย่อ

ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า เครื่องบิน 4วัน3คืน จากกทม. ทัวร์แชงกรีล่าราคาถูก

วันแรก กทม. (สนามบินสุวรรณภูมิ) สนามบินลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า

10.00น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 เคาท์เตอร์สายการบิน ลักกี้แอร์

13.15น. เดินทางสู่ ลี่เจียง โดยสายการบิน ลักกี้แอร์ เที่ยวบิน ที่ 8L826

16.30น. มาถึง สนามบินลี่เจียง จากนั้นนำท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลยูนนาน

ช่วงเย็น  บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 1)  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักแชงกรีล่า)

วันที่สอง เมืองจงเตี้ยน แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิน วัดลามะ หรือ พระราชวังโปตาลาน้อย ช่องแคบเสือกระโจน เมืองลี่เจียง เมืองโบราณ

07.00น   บริการอาหารเช้า(มื้อที่2) ที่โรงแรม ชม วัดซงจ้านหลิน วัดลามะ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี  มีพระลามะอยู่มากกว่า 700 รูปวัดจงจ้านหลิน จะมีลักษณะคล้าย พระราชวังโปตาลา ที่นครลาซา ธิเบต ถือเป็นวัดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในยูนนาน ซึ่งเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน

จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกUNESCO ซึ่งเป็นช่องแคบที่ แม่น้ำแยงซีเกียงไหลลงมา จาก จินซาเจียง ซึ่งเป็นช่องแคปประมาน 30 เมตร ซึ่งที่ตรงนี้ท่านจะได้ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกได้สวยที่สุด 

จากนั้นนำท่าน เดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจี่ยง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของต้าหลี่ ซึ่งมีประวัติยาวนาน เป็นเมืองโบราณที่สวยเมืองหนึ่งที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่ อิสระช้อปปิ้ง และอาหารพื้นเมือง

จากนั้นช่วงเย็น นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ร้านยาบัวหิมะ จากนั้น นำท่านรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4)  จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก (พักลี่เจียง)

วันที่สาม  ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) ชมโชว์จางอี้โหมว อุทยานน้ำหยก ทะเลสาบไป๋สุ๋ยเหอ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ร้านหยก สระมังกรดำ

07.00น.  บริการอาหารเช้า(มื้อที่5) ที่โรงแรม หลังอาหาร นำท่านขึ้นกระเช้า ไปสู่บริเวณยอดเขาหิมะมังกรหยก เป็นเทือกเขาขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับเมืองลี่เจียง อยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล5,595.6 เมตร 

10.00น. นำท่านชม โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว 

12.00น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่6)ที่ภัตตาคาร  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่ อุทยานน้ำหยก ซึ่งอยู่ที่เชิงเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี และยังมีต้นไม้อายุ 500 กว่าปีให้สักการะบูชากัน

จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมทะเลสาบสีฟ้าที่ตัดกับขุนเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ความงามของทะเลสาบแห่งนี้คือวิวน้ำตกหินปูนขั้นบันได  ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ ร้านหยก ช้อปปิ้งหยกสวยงาม เช่น กำไล แหวน ช่วยเสริมให้เป็นคนมีอำนาจ และความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

นำท่านชม สระมังกรดำ ที่มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม ชาวบ้านเล่ากันว่า มีมังกรสีดำตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ เพื่อคุ้มครองประชาชน สระที่มังกรอยู่ก็ได้ชื่อว่าเป็น สระมังกรดำ 

ช่วงเย็น  บริการอาหารเย็น(มื้อที่7) ที่ภัตตาคาร  เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย(พักลี่เจียง) 

วันที่สี่  ลี่เจียง สนามบินลี่เจียง กทม. สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00 น.  บริการอาหารเช้า(มื้อที่8) หลังรับประทานอาหารนำท่าน เดินทางสู่ สนามบิน ซันยี่ (สนามบินลี่เจียง) 

10.00 น.  นำท่านออกเดินทางกลับ กทม.โดยสายการบินลักกี้แอร์ 8L825

11.25น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจ จากสไมล์ไทย

ราคาท่านละ 16,900 บาท

อัตรานี้รวม

• ค่ารถปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ  

• ค่า ที่พัก 3 คืน

• ค่า อาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว

• ค่า เครื่องบิน ไปกลับ กทม.ลี่เจียง น้ำหนักโหลด  20 กก.

• รวมค่าวีซ่า

.รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม

• ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันอุบัติเหตุ(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

1. กระเป๋าเดินทาง

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

3. ค่าทำหนังสือเดินทาง

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.ค่าทิปไกด์ 100 บาท/คน/วัน 

แนะนำโปรแกรมที่คล้ายกัน

วิธีการจองทัวร์

โอนมัดจำ 80 % ต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง 

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 028139227 หรือ 024290554

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0893089035 , 0833086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที


 ช่วงเวลาเดินทาง