เมนูหลัก
 
 


ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 18,900 บาท จากกทม. - 5 วัน 4 คืน
  • รหัสทัวร์
    :  KM5
  • ระยะเวลา
    :  5 วัน 4 คืน (11 มื้อ)
วันที่ออกเดินทางปี 2563
เดือนเมษายน 3-7(วันจักรี) , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16(สงกรานต์) , 23-27 , 30-4 พ.ค. (วันแรงงาน)
เดือนพฤษภาคม 1-5(วันแรงงาน) , 2-6(วันฉัตรมงคล) , 3-7(วันวิสาขบูชา) , 14-18 , 21-25 , 28-1มิ.ย.
เดือนมิถุนายน 30พ.ค. - 3มิ.ย.(วันเฉลิมฯพระราชินี) , 18 - 22
เดือนกรกฎาคม 2-6(วันอาสาฬหบูชา) , 3-7,4-8 (วันเข้าพรรษา) , 23-27, 24-28 (วันเฉลิมฯ ร.10)

รายการเดินทางโดยย่อ

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืน จากกทม. เครื่องบิน ทัวร์แชงกรีล่าราคาถูก

วันแรก : กทม.(สนามบินสุวรรณภูมิ)สนามบินฉางสุ่ย(คุนหมิง)

18.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาท์เตอร์สายการบินลักกี้แอร์

21.10 น. เดินทางสู่นครคุนหมิง โดยสายการบิน ลักกี้แอร์ 8L802

00.20 น. ถึง สนามบินคุนหมิง จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่คุนหมิง)

 

วันที่สอง : คุนหมิง ต้าหลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ เจดีย์ 3 องค์ เมืองลี่เจียง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) จากนั้นนำท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียใต้ของมณฑลยูนนาน ระหว่างทางนำท่านชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ เป็นทะเลสาบที่ราบสูงของมณฑลยูนนาน รับอากาศบริสุทธิ์ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองลี่เจียง ผ่านชม เจดีย์ 3 องค์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ และรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่ลี่เจียง)

 

วันที่สาม : ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์จางอวี้โหมว สระมังกรดำ เมืองโบราณจงเตี้ยน แชงกรีล่า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังจากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไปสู่บริเวณที่สูงของ ยอดเขาหิมะมังกรหยก อยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,595.6 เมตร 

10.00 น. นำท่านชมโชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก ชม โชว์จางอวี้โหมว เป็นโชว์ที่อลังการงานสร้างมาก ทั้งฉาก ทั้งเวที การแสดง และภูมิทัศน์แวดล้อม จากผลงานการสร้างสรรค์ครีเอทของผู้กำกับชื่อดังอย่าง “จางอวี้โหมว” และรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านชม สระมังกรดำ  ชาวบ้านกล่าวขานกันว่า "มีมังกรสีดำตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ เพื่อคุ้มครองประชาชน สระที่มังกรอยู่อาศัยก็ได้ชื่อว่าเป็น สระมังกรดำ" จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของมณฑลยูนนาน ถึง เมืองโบราณจงเตี้ยน นำท่านชมเมือง และเลือกซื้อสินค้านานาชนิดและของฝากต่าง ๆ และรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่จงเตี้ยน)

 

วันที่สี่ : จงเตี้ยน วัดซงจ้านหลิน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ร้านบัวหิมะ ลี่เจียง  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) จากนั้นนำท่าน ชม วัดซงจ้านหลิน วัดลามะ คำว่า ลามะ หมายถึง คุรุ หรืออาจารย์ สำหรับพระภิกษุในทิเบต ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะอยู่มากกว่า 700 รูป วัดซงจ้านหลิน มีลักษณะคล้ายพระราชวังโปตาลา ที่นครลาซา ธิเบต ซึ่งเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน จากนั้นนำท่านผ่านชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง หรือแม่น้ำฉางเจียง เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชียและเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก ที่ไหลจากจินซาเจียง ชมวิวภูเขาที่สวยที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจี่ยง เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของต้าหลี่ ซึ่งมีประวัติยาวนาน เป็นเมืองโบราณที่สวยเมืองหนึ่ง อิสระช้อปปิ้ง และอาหารพื้นเมือง จากนั้นช่วงเย็น นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ร้านยาบัวหิมะ นำท่านรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9) และนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก (พักที่ลี่เจียง)

 

วันที่ห้า : ลี่เจียง คุนหมิง เมืองโบราณกวนตู้ กทม.(สนามบินสุวรรณภูมิ)    

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 10) (กรณีเวลาไม่ทัน อาจปรับเปลี่ยนเป็นอาหารกล่อง) จากนั้นนำท่าน ออกเดินทางสู่ คุนหมิง ด้วย รถไฟความเร็วสูง โดยรถไฟใช้ความเร็วสูงสุด 200 ก.ม./ช.ม. ใช้เวลาการเดินทางประมาน 3 ชั่วโมง ถึงคุนหมิงนำท่านรับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 11) จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณกวนตู้ เป็นเมืองโบราณของมณฑลยูนนานที่ใครมาก็พลาดไม่ได้ ให้ท่านได้ชื่นชมวัฒนธรรมอันสวยงามที่รวบรวมไว้ในยูนนานแห่งนี้ จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินคุนหมิง

18.30 น.  ออกเดินทางกลับ กทม.โดยสายการบินลักกี้แอร์ 8L801

19.45น. ถึง กทม. สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจจากสไมล์ไทยอีโคทัวร์

ราคาท่านละ 18,900 บาท

อัตรานี้รวม

• ค่ารถปรับอากาศ 

• ค่า ที่พัก 4 คืน

• ค่า อาหาร 11 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว

• ค่า เครื่องบิน ไปกลับ กทม.ลี่เจียง น้ำหนักโหลด  20 กก.

• รวมค่าวีซ่า

• ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันอุบัติเหตุ(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

1. กระเป๋าเดินทาง

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

3. ค่าทำหนังสือเดินทาง

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.ค่าทิปไกด์ 100 บาท/คน/วัน 

แนะนำโปรแกรมที่คล้ายกัน

วิธีการจองทัวร์

โอนมัดจำ 80% ต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง 

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 028139227 หรือ 024290554

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0893089035 , 0833086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที


 ช่วงเวลาเดินทาง